T: 0492 - 525 717     E:

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN AA-EQUIPMENT / LAUNCH TECH BENELUX B.V.

Artikel 1 Definities

 1. 1.1  AA-Equipment/Launch Tech Benelux B.V.: gevestigd aan de 1e Tussendijk 17, (5705 CG) te Helmond, kvk nummer 17210535 is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden aangeduid als: “AAE”.

 2. 1.2  Wederpartij: iedere (rechts-)persoon tot wie AAE zijn aanbiedingen/offertes richt, alsmede degene die aan AAE aanbiedingen/offertes richt en degene die aan AAE een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie AAE een Overeenkomst aangaan en voorts degene met wie AAE enige rechtsverhouding heeft en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

 3. 1.3  Product: alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij worden geleverd, die AAE voor de Wederpartij verricht.

 4. 1.4  Vertrouwelijke informatie: alle gegevens, informatie, plannen, specificaties, tekeningen, documenten en kennis die in het kader van het sluiten van de overeenkomst of van de uitvoering hiervan aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt. Voorts wordt onder vertrouwelijke informatie begrepen alle gegevens en informatie van derden die de Wederpartij in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 2.1  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van AAE, alle door AAE aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van de Wederpartij, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door AAE, alsmede in de toekomst met AAE aan te gane rechtsverhoudingen.

 2. 2.2  Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene verkoopvoorwaarden binden AAE slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. 2.3  Indien één of meer bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de Wederpartij en AAE gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

Artikel 3 Aanbieding

 1. 3.1  Alle AAE aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn is vervallen.

 2. 3.2  Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling hetzij schriftelijk door AAE, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.

 3. 3.3  Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door AAE onder normale omstandigheden, op basis van de AAE bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming

 1. 4.1  Indien het aanbod van AAE vrijblijvend is, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door AAE van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door AAE een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

 2. 4.2  Indien aan het aanbod van AAE een termijn is verbonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door AAE van aanvaarding van dit aanbod van de Wederpartij binnen de door AAE gestelde termijn.

 3. 4.3  Indien een aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod van AAE afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Wederpartij en als een verwerping van het gehele aanbod van AAE, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 

 4. 4.4  Na de overeenkomst aangenomen orders, gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen van AAE, zijn niet bindend, tenzij deze door AAE de Wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

 5. 4.5  AAE is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Wederpartij zullen worden berekend conform de verstrekte prijsopgave. Indien mogelijk zal AAE de Wederpartij hieromtrent vooraf informeren.

Artikel 5 Wijzigingen

 1. 5.1  In het geval zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zal in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.

 2. 5.2  In het geval een wijziging van de overeenkomst, waaronder is begrepen de levering van een nieuwe/ gewijzigde versie van het product, uitbreiding van de door AAE te verrichten werkzaamheden impliceert, dan komen de daaruit voortvloeiende meerkosten tot een maximum van van de tot dat moment reeds bestede tijd alleen dan voor rekening van AAE indien de uitbreiding te wijten is aan de omstandigheden die AAE op het moment van sluiten van de overeenkomst kenden of behoorde te kennen.

Artikel 6 Vervangende zaken

 1. 6.1  In het geval gewichtige omstandigheden AAE nopen tot het leveren van zaken die afwijken van hetgeen is overeengekomen is AAE daartoe bevoegd, mits de betreffende wijzigingen geen verslechtering betekenen.

 2. 6.2  Het leveren van alternatieve doch ten minste gelijkwaardige zaken geeft de Wederpartij geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen dan wel haar verplichtingen jegens AAE op te schorten.

Artikel 7 Prijs

 1. 7.1  De door AAE opgegeven prijzen zijn netto prijzen exclusief omzetbelasting, leveringskosten, servicekosten en kosten voor instructie en opleiding van gebruikers alsmede kosten voor in- en uitlading, verzending/transport of opslag van door de Wederpartij ter beschikking gestelde materialen alsmede kosten voor materiaal dat niet tot de normale outillage van AAE behoort en overige kosten voor de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering “af fabriek” of “ex works”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. 7.2  De door AAE opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door AAE schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de Wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 3. 7.3  De door AAE opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte/aanbieding, dan wel op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren, zoals valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.

 4. 7.4  AAE heeft het recht aan de Wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.

 5. 7.5  Het gestelde in sub 7.4. geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

 6. 7.6  Indien de toepassing van artikel 7.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10 % of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat AAE kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien Wederpartij niet binnen 1 week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt.

 7. 7.7 Indien zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Wederpartij ten gevolge waarvan voor AAE kosten zijn ontstaan, is de Wederpartij gehouden deze aan AAE te voldoen. 

Artikel 8 Levering

 1. 8.1  Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. 8.2  Indien de overschrijding van de levertijd niet aan AAE is te wijten, kan Wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 3. 8.3  De opgegeven leveringstijden en of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de AAE bekende gegevens en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door AAE bestelde materialen en/of onderdelen.

 4. 8.4  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering Ex Works te Helmond (Incoterms 2010) en op de door AAE gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door AAE aan de Wederpartij tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven. De Wederpartij is gehouden het door AAE geleverde op het vastgestelde tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij AAE of plaatselijk geldende tarief ten laste van de Wederpartij komen.

 5. 8.5  AAE is gerechtigd in delen te leveren. AAE zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de deelleveringen.

 6. 8.6  Het risico van de zaak gaat over op de Wederpartij op het moment van levering af magazijn, ook al is de eigendom van de zaak door AAEnog niet overgedragen.

Artikel 9 Transport

 1. 9.1 De wijze van transport/ verzending alsmede de wijze van verpakken van de producten worden door AAE bepaald.

Artikel 10 Betaling

 1. 10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Wederpartij te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de Wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die Wederpartij op AAEstelt te hebben, is uitgesloten.

 2. 10.2 Indien met Wederpartij termijnbetalingen zijn overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:

  1. 50% van de prijs bij de totstandkoming van de overeenkomst;
  2. 50% van de prijs bij levering.

 3. 10.3  Bij niet tijdige betaling is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.

 4. 10.4  Bij niet tijdige betaling is Wederpartij direct incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

 5. 10.5  Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de Wederpartij mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.

 6. 10.6  Wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

 7. 10.7  In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van Wederpartij zijn vorderingen van AAE, uit welke hoofde dan ook, bij de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 8. 10.8  Te allen tijde heeft AAE het recht van Wederpartij zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien Wederpartij niet voldoet aan het verzoek van AAEtot het stellen van zekerheid, heeft AAE het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 11 Opschorting en retentierecht

 1. 11.1  AAE is bevoegd haar prestatie op te schorten indien Wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien AAE ter kennis gekomen omstandigheden AAE goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.

 2. 11.2  Indien Wederpartij – ondanks een schriftelijke aanmaning met daarin vervat een betalingstermijn van minimaal [14] dagen – haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan AAE het recht van retentie uitoefenen op alle zaken en gelden van Wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft. Voorts kan AAE genoemde zaken verkopen en aan een derde leveren en de opbrengst in mindering brengen op de openstaande facturen. Alsdan kan Wederpartij geen recht meer op levering doen gelden.

Artikel 12 Garantie

 1. 12.1  AAE garandeert gedurende een periode na levering de deugdelijkheid van de geleverde producten.

 2. 12.2  In geval zich gebreken voordoen in het product geldt de garantie in sub 12.1 niet indien deze het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door AAE gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van AAE, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.

 3. 12.3  De verplichtingen van AAE uit hoofde van de garantie als gegeven in sub 12.1 strekken niet verder dan het kosteloos repareren, het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan of het crediteren van een evenredig deel van de factuur, zulks ter keuze van AAE en binnen een door AAE te bepalen redelijke termijn. Het product of onderdeel daarvan dat gerepareerd of vervangen moet worden, moet franco aan AAE of een door AAE aangewezen derde worden toegezonden. Demontage en montage en eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de Wederpartij.

 4. 12.4  Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de Wederpartij.

 5. 12.5  Wederpartij is verplicht op verzoek van AAEde gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door AAEaan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van Wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt. In het geval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor rekening van AA-Equipment.

 6. 12.6  Wederpartij kan alleen een beroep doen op de garantie als vervat in deze bepaling, indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van AAE heeft voldaan.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. 13.1 Door AAE afgeleverde en/of te leveren producten blijven eigendom van AAE totdat Wederpartij de vorderingen van AAE voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan AAE heeft voldaan.

DPFservice.nl

DPFservice.nl is onderdeel van AA-Equipment / Launch Tech Benelux. 

AA-Equipment is de specialist in voertuigdiagnose- en werkplaatsapparatuur. Wij zijn het adres voor universele werkplaatsen, dealer bedrijven, truck reparatie bedrijven, transportondernemeningen en overheid.

Contact

DPF Service

  1e Tussendijk 17, 5705 CG Helmond

  Tel. 0492-525 717

  E:

AA-Equipment

Alle prijzen zijn excl. BTW
Leveringsvoorwaarden

★★★★★ AA-Equipment scoort een 5 uit 5 op basis van 9 beoordelingen

© DPFservice.nl - Website: Van Dongen Design